جعفر دستورانی

درباره من

دکتر جعفر دستورانی
image

استادیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

نام و نام خانوادگی: جعفر دستورانی محل تولد: سبزوار محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران سال اخذ مدرک:1391 شماره تماس: 09127324374 رایانامه:jdastorani@semnan.ac.ir...

محقق گوگل

Citation

---

h-index

---

i10-index

---

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391

دکتری آبخیزداری-گرایش هیدرولوژی و منابع آب

تهران

1384

کارشناسی ارشد

تهران

1381

کارشناسی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تجارب

1397

مشاور فرهنگی دانشکده

دانشکده منابع طبیعی

مهارت ها

مدل سازی بارش رواناب با برنامه شبیه سازی هیدرولوژیکی فورترن

آمار در هیدرولوژی و منابع آب

اولویت های پژوهشی

ارزش گذاری منابع آب

بحران و سازگاری با کمیابی منابع آب

بهینه سازی و عدم قطعیت

مدل سازی در هیدرولوژی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه
اكوهيدرولوژي(2017)
9311818006, ^محمد رحیمی*, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
شبیه‌سازی جریان روزانه در حوضه‌های کوهستانی مناطق نیمه‌خشک با استفاده از برنامـه شبیه‌سازی هیدرولوژیکی فورترن (HSPF)
مرتع و آبخیزداری(2017)
^جعفر دستورانی*, محمد مهدوی, علی سلاجقه, احمد فاخری فرد
تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله‌رود
تحقیقات مرتع و بیابان ایران(2016)
سمیه سید علی, ^محمد رحیمی*, ^جعفر دستورانی, محمد خسروشاهی
بهینه‌سازی تغییرات کاربری اراضی آینده با استفاده از مدل CLUE-s در شهرستان رامیان
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(0)
^مجید محمدی*, ^جعفر دستورانی
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.(2016-12-06)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
بررسی رطوبت نسبی ماهانه و سالانه حوزه آبخیز اصفاک
همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،(2016-09-13)
^جعفر دستورانی*, حمید علیپور, سیده نگار هاشمی نسب, احمد یزدانی
تهیه نقشه شماره منحنی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی
همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،(2016-09-13)
^جعفر دستورانی*, حمید علیپور, سیده نگار هاشمی نسب, احمد یزدانی, احمد یزدانی
ارزیابی روشهای مختلف تهیه نقشه های فیزیوگرافی با استفاده از GIS
همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،(2016-09-13)
^جعفر دستورانی*, حمید علیپور, سیده نگار هاشمی نسب, احمد یزدانی
بررسی ضریب برف و یخبندان حوزه آبخیز اصفاک
پنجمین همایش محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی(2016-08-29)
^جعفر دستورانی*, احمد یزدانی, حمید علیپور, سیده نگار هاشمی نسب
بررسی شدت بارندگی کوتاه مدت با استفاده از روش تجربی قهرمان
پنجمین همایش محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی(2016-08-29)
^جعفر دستورانی*, احمد یزدانی, حمید علیپور, سیده نگار هاشمینسب
تغییرات مکانی و انتخاب بهترین توزیع آماری برازش دوره‌های خشک (مطالعة موردی: استان سمنان)
گردشگری جغرافیا و محیط زیست پاک(2015-05-21)
قاسم دستورانی*, ^جعفر دستورانی, یاسر شهنواز
پيش يابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب حوزه آبريز درياچه اروميه
چگيني هما(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وجود روند در پارامترهاي جريان رودخانه هاي استان گلستان و سيستان و بلوچستان
قشمشمي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وقوع زماني و گراديان تغيير ناگهاني رخدادهاي درجه حرارت بيشينه بهار و تابستان در استان اصفهان
براتي ده كهنه زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ژئومرفولوژی   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت و محیط زیست
هوا و اقلیم شناسی   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت و محیط زیست
آمار   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت و محیط زیست
جمع آوری آب   (10 بار دانلود)
رشته : مرتع و آبخیزداری
رابطه دام و مرتع   (11 بار دانلود)
رشته : مرتع و آبخیزداری
مرتعداری   (10 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
طراحی وو مهندسی پارکهای ملی و جنگلی   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسی محیط زیست
آمار کاربردی   (12 بار دانلود)
رشته : مرتع و آبخیزداری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان-دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی طبیعت
jdastorani@semnan.ac.ir
02333626224

فرم تماس